Villatomtkön - så här fungerar det

Bokab administrerar Kungälvs kommuns tomtkö och förmedlar samtliga villatomter för Bokabs och Kungälvs kommuns räkning. För att bli erbjuden villatomt behöver du anmäla dig till villatomtkön och erlägga en avgift på 250 kr per kalenderår .

Regler för tomtkön

 • Fysikst person som fyllt 16 år får anmäla sig till tomtkön.
 • En årsavgift för att stå i tomtkön tas ut. Denna avgift betalas kalenderårsvis.
 • När årsavgiften är inbetald registreras den sökande med ett ködatum.
 • Ködatum är det datum som den första inbetalningen av årsavgiften är Bokab tillhanda.
 • När köpebrev är utfärdat på en tomt är ursprungligt ködatum förbrukat. Återanmälan till villatomtkön kan ske först efter tillträdet av förvärvad tomt.
 • Årsavgiften avser kalenderår.
 • Inbetald avgift återbetalas ej.
 • Den som ej betalar sin årsavgift stryks automatiskt från kön.
 • Inbetalningsavi för nästkommande årsavgift skickas ut i januari med 30 dagars betalningsvillkor.
 • Äkta makar eller sammanboende räknas som en sökande. Med sammanboende menas sammanboende under äktenskapsliknande former.
 • Vid äktenskapsskillnad eller seperation mellan sammanboende får medsökande införas i tomtkön med bibehållen plats som vederbörande tidigare innehaft. Ytterligare en årsavgift om 250 kronor skall dock erläggas.
 • Kötiden är i övrigt personlig och kan ej överlåtas till annan.
 • Adressändring skall anmälas till Bokab. Har Bokab från sökande ej erhållt aktuell adress kan den sökande gå miste om erbjudande.
 • Den tomt som erbjuds skall användas för uppförande av hus för eget permanent boende.
 • Att tacka nej till erbjudande innebär inte att kötiden förändras.
  Sidan uppdaterades: