Vår uppförandekod

Förklaring

Denna uppförandekod ska påvisa de riktlinjer för hur vi på Bokab ska bedriva vår verksamhet
på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Koden har inte status av lag, förordning eller myndighetsföreskrift, utan är ett frivilligt åtagande från vår sida. Vår ambition är dock att alltid följa fastslagna regelverk inom de olika områden där vi verkar.

För oss är det viktigt att man som intressent/part till Bokab ska kunna försäkra sig om att vårt arbete sker på ett schysst sätt när det gäller nedanstående punkter. Dokumentet är på intet sätt heltäckande, utan högst levande, och påfyllnad sker allt eftersom det framkommer frågeställningar/områden som vi – eller våra partner – tycker bör förtydligas.

Beslutsordning

Beslutsordningen i Bokab följer de av styrelsen fastställda direktiven som framkommer i VD-instruktionerna och bolagsordningen.

Kommunikation/information/kontakt

Bokab lägger kontinuerligt ut relevant information på hemsidan (www.bokab.nu). Där går även att hitta kontaktuppgifter till berörda personer. Vid alla former av kontakt med Bokab ska vår återkoppling ske skyndsamt. På grund av bolagets relativa litenhet vill vi reservera oss vid eventuell sjukdom eller under semesterperioder då handläggningstiden kan bli något längre.

Jäv

Eventuella jävsförhållanden följer i allt väsentligt reglerna i arbetsordningen för styrelsen. När/om eventuella oklarheter uppkommer rapporterar anställda till VD, som i sin tur stämmer av med styrelsen hur frågan ska tolkas.

Gåvor/representation

För gåvor och representation gäller Skatteverkets regler på området.

Upphandling

Vid upphandlingar följer Bokab lagen om offentlig upphandling (LOU).

Miljö

Bokab rättar sig efter de lagar och regler som gäller. Bokab strävar också att efterleva Kungälvs kommuns lokala miljömål och arbeta enligt Agenda 2030 och de 17 globala målen.

Arbetsmiljö

Bokab vill värna en god arbetsmiljö. För detta syfte har en personalhandbok tagits fram där riktlinjer på en rad områden är fastställda.

Integritetspolicy (GDPR)

Den personliga integriteten är viktig för oss på Bokab och vi ansvarar för den personliga information som våra kunder förser oss med genom en integritetspolicy. Policyn beskriver hur Bokab behandlar, lagrar och hanterar personuppgifter. Integritetspolicyn finns i sin helhet publicerad på vår hemsida (www.bokab.nu).

Ekonomi

Bokab lyder under aktiebolagslagen och följer i övrigt de ekonomiska rutiner som fastställs i bolagsordning och ägardirektiv.

Sponsring

Bokab har historiskt sett sponsrat samhällsnyttiga projekt och föreningar/organisationer med samma ändamål. Vi har en sponsorpolicy som tydligt stipulerar vilken typ av sponsring som Bokab ska ägna sig åt.

Likabehandling

Bokab följer likabehandlingsprincipen, vilken innebär att alla behandlas lika och att likadana fall skall behandlas på samma sätt. Principen innebär inte att alla beslut skall se likadana ut, utan att fall där de sakliga förutsättningarna är lika skall bedömas på samma sätt.

Kvalitet/service

Bokab ska vara ett av de bästa alternativen vad gäller etableringsmark och villatomter i Göteborgsregionen och vi strävar alltid efter att leverera god kvalitet i de tjänster och den service vi tillhandahåller. Därför är det viktigt för oss med en nära dialog med våra samarbetspartner såväl som kunder och leverantörer för att hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet.

Handläggning och försäljning av mark

Bokab administrerar Kungälvs kommuns tomtkö och förmedlar samtliga villatomter för Bokabs och Kungälvs kommuns räkning. Regler för tomtkön står att finna på vår hemsida (www.bokab.nu). För själva handläggningen finns framtagen en processkarta över flödet - även den hittas på vår hemsida.
Vad gäller försäljning av verksamhetsmark görs en samlad bedömning gällande typ av verksamhet, ekonomi, sysselsättningsgrad samt planförfarande med mera. Bokab skall enligt marknadsmässiga villkor och hög servicenivå motsvara de villkor som ställs för företagsetablering i Kungälvs kommun.

Krav på samarbetspartner

Bokab följer i allt väsentligt Kungälvs kommuns upprättade avtal/ramavtal som berör vår verksamhet gällande krav och förväntningar på våra samarbetspartner. Vid egen upphandling är vår ambition att även här följa kommunens riktlinjer och regelverk.

Policys

Vid framtagning av olika policydokument ankommer det på styrelsen att godkänna dessa så att de ligger inom ramen för vår verksamhet och uppfyller ställda krav på oss. Vid behov publiceras dessa dokument på vår hemsida (www.bokab.nu).

Övrigt

Vi på Bokab välkomnar idéer och synpunkter som gör att vi löpande kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Tveka inte att ta kontakt med oss.

Lars Pettersson, VD Bokab, oktober 2021

Här kan du ladda ner "Vår uppförandekod i pdf-format.

  Sidan uppdaterades: