Tega Ängar – Ytterby

Villatomter – Tega Ängar (Vena 1:3)

På uppdrag av Kungälvs kommun erbjöd Bokab 14 villatomter till försäljning i Ytterby, Tega Ängar. Tomterna förmedlades genom kommunens/Bokabs villatomtkö. Samtliga 14 villatomter i området är sålda till intressenter i villatomtkön (juni 2018). Området gränsar till Torsbyvägen i söder och bostadsområdet Tega/Klockarebolet i öster.

Sparråsvägen kommer förlängas så att Torsbyvägen och Marstrandsvägen kopplas samman. Området omfattar cirka 170 bostäder med blandade upplåtelseformer.

Bokab skickade ut intresseanmälan, i form av ett vykort, till hela villatomtkön (789 st) den 3 juli 2017. Intresseanmälan skulle vara Bokab tillhanda senast den 1 september 2017. Återkoppling till de 115 som anmält sitt intresse för området har skett under september månad. Tomtanmälan till de 50 första intresseanmälda mailades ut 8 december 2017.

Kontraktskrivningar har påbörjats i februari 2018 med en beräknad möjlig byggstart tredje kvartalet 2018. 14 mars är kontrakt skrivet på 10 av tomterna. Utskick till resterande intresseanmälda gjordes under våren 2018. Sista tomten i området såldes i början av juni månad 2018.

Information till intressenter

Utbyggnaden av gator, vatten och avlopp pågår i området.

När tiden för intresseanmälan har gått ut kommer Bokab maila ut en tomtanmälan till de som anmält sitt intresse för området.

Tomternas storlek varierar mellan cirka 600 – 750 kvadratmeter.

Tomterna har ett pris på 1 150 000 kronor exklusive anslutningsavgifter.

Detaljplan, byggnader och gestaltning

På villatomterna får friliggande villor byggas, med tillhörande garage. I den östra delen närmast befintlig bebyggelse är högsta tillåtna byggnadshöjd 4,5 meter, på resterande tomter är den högsta tillåtna byggnadshöjden 6 meter. Största tillåtna byggnadsarea är 120 kvadratmeter för huvudbyggnad och 40 kvadratmeter byggnadsarea för komplementbyggnad.

Det åligger Köpare av tomt att ta del av detaljplanen med tillhörande handlingar. Exempel på planbestämmelse är att prickad mark i planen inte får bebyggas.

Detaljerad information om vilka bestämmelser som gäller för villatomterna och vad som är möjligt att bygga, finns att läsa i bestämmelserna för detaljplanen för Vena 1:3 m.fl. – Tega Ängar. Detaljplanen finns på Kungälvs kommuns hemsida under pågående planer: www.kungalv.se. Bygglovavdelningen kan också svara på frågor om bestämmelserna i detaljplanen, 0303-23 80 00.

Förutsättningar för tomtköp

I köpekontraktet finns nedanstående generella förutsättningar med. Kontraktet kommer även innehålla mer specifika villkor beroende på tomtens förutsättningar och bestämmelser i detaljplanen.

När köpekontrakt är tecknat erlägger köparen handpenning om 10 % av köpeskillingen. Resterande köpeskilling erlägges senast på tillträdesdagen.

Tillträde

Tillträde till fastigheten sker när kommunen ger klartecken till att påbörja byggnationen på fastigheten, efter det att allmänna va- ledningar och lokalgator är utbyggda. Vilket sker efter 1 oktober 2018.

Tillträde förutsätter även att köpeskillingen har betalats i sin helhet samt att köparen har erhållit beviljat bygglov för permanent bostadshus på fastigheten. Bygglovet ska visas upp för Bokab. Tid för att söka och uppvisa bygglov är från och med kontraktsdagen till och med 8 månader från det att kommunen gett klartecken att påbörja byggnationen. I annat fall tillfaller handpenningen säljaren.

När villkoren för tillträde är uppfyllda, utfärdar Kommunen köpebrev och lagfart kan sökas. Om köpet blir ogiltigt på grund av anledning som inte till någon del beror på köparen ska köparen återfå erlagd handpenning.

Överlåtelseförbud

Tomterna säljs med förbehåll om överlåtelseförbud under två år från tillträdesdagen. Vid extraordinära händelser kan förbudet frångås i samråd med Bokab/kommunen. Överlåtelseförbudet är generellt och gäller även vid överlåtelse inom familjen.

För mer information om Tega Ängar (Vena 1:3) – Ytterby läs mer om planhandlingar med mera på kungalv.se.

 

 

  Sidan uppdaterades: