Villatomter i Kärna Västerhöjden

Bokab har under 2021 fått ett positivt planbesked för att skapa förutsättningar för framtagande av ca 24 nya villatomter på ca 800 m2 styck, på del av fastigheten Torsby 1:8.

Bokab har anslutit detta område till en tidigare privat planansökan som kallas Västerhöjden och påbörjat en gemensam detaljplan som innefattar olika boendeformer där Bokab kompletterar planen med villatomter. En arkeologisk utredning och naturvärdesinventering har utförts under året. Utredningar för vatten, spillvatten samt dagvatten pågår och ett förslag på trafikutredning är även utförd. Illustrationsritningen är framtagen för att visa hur vi tänker oss en ny detaljplan i området. Planområdet kommer preciseras i kommande detaljplaneläggning och vi har förhoppning om en färdig detaljplan under 2025.

Efterfrågan av villatomter för småhusbebyggelse är väldigt hög och området skulle kunna innebära att Kärna får ett välbehövligt tillskott av villatomter.

  Sidan uppdaterades: