Tega Västergård – Ytterby

Villatomter

Bokab har sålt villatomter söder om Torsbyvägen i nära anslutning till befintliga villaområden i västra Ytterby. Villatomterna förmedlades via villatomtkön. Detaljplanen omfattar 36 friliggande bostäder och flerbostadshus/gruppboenden med cirka 6 lägenheter för boende med särskilda behov.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 och vann laga kraft den 21 mars 2016.

För mer information om Tega Västegård (Tega 2:5) – Ytterby läs mer om planhandlingar med mera på kungalv.se

Information till intressenter

Samtliga 36 villatomter i området är sålda till intressenter i villatomtkön (maj 2018).

Tomternas storlek kommer variera mellan 750 - ca 1 000 kvm.

Grundläggning, byggnader och gestaltning

Grundläggningen för huvudbyggnader kommer att variera från eventuell pålgrundläggning och bestämmelse om lägsta byggnadsnivå för tomter närmast Synneredsbäcken i sydvästra delen av området, till platta på mark samt suterrängvåning om nivåskillnad mellan motstående fasader är mer än 2,0 m.

Största tillåtna byggnadsarea är 18 % av fastighetsarean, dock maximalt 180 kvm.

Detaljplanen ger utrymme för huvudbyggnad i 1-2 våningar där 6 av tomterna har en högsta tillåtna nockhöjd på 5,5 m och resterande tomter 7,5 m. Utöver huvudbyggnad får komplementbyggnader uppföras till en största tillåten byggnadsarea av sammanlagt 40 kvm. Maximalt två komplementbyggnader per huvudbyggnad är tillåtet. Högsta tillåtna nockhöjd för komplementbyggnad är 3,2 m. Friggebod om max 15 kvm och tillbyggnad om max 15 kvm samt fristående Attefallhus om 25 kvm kan även uppföras vid rätt förutsättningar som bedöms av byggnadsnämnden. Attefallhus och tillbyggnad kräver en separat anmälan till byggnadsnämnden innan byggnation påbörjas och får först göras när man byggt sitt hus. Ytterligare information finns på kommunens hemsida och Bygglovsguiden.

Ambitionen är att området ska få en sammanhållen gestaltning genom bestämmelser i detaljplanen. Byggnader ska målas i färgnyanser med dämpad kulörstyrka och huvudbyggnader ska ha sadeltak med taklutning mellan 27 - 38 grader eller 14- 18 grader för pulpettak. Takkupa får anordnas till 1/3 av fasadens längd, dock inte vid gavel. Valmning tillåts ej. Taktäckning får bestå av vegetationstak. Annat takmaterial ska vara matt och i antingen mörkt grå eller i tegelröd kulör. För ytterligare information hänvisas till bestämmelserna i detaljplanen och Samhällsbyggnadskontoret, Bygglov 0303-23 80 00.

Tillgänglighetskrav

Alla nybyggda bostadshus ska uppfylla tillgänglighetskrav enligt Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Detta för att vem som helst kan leva och bo i huset och att man inte ska behöva flytta från sin egna bostad om man får nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Man ska kunna ta sig från gatan till entrén och mellan garage och entré samt ska entréplanet innehålla de utrymmen som behövs för att man ska kunna leva och bo på entréplanet om man har en funktionsnedsättning.

Förutsättningar för tomtköp

Köpekontrakt och handpenning

I köpekontraktet finns nedanstående generella förutsättningar med. Kontraktet kommer även innehålla mer specifika förutsättningar beroende på tomtens förutsättningar och bestämmelser i detaljplanen.

När köpekontrakt är tecknat så erlägger köparen handpenning om 10 % av köpeskillingen. Resterande köpeskilling erlägges senast på tillträdesdagen.

Tillträde

Tillträde till fastigheten sker när Kommunen såsom huvudman ger klartecken till att påbörja byggnationen på fastigheten, efter det att allmänna va- ledningar och gator är utbyggda. Vilket sker efter 2018-05-01. Tillträde förutsätter även att köpeskillingen betalts i sin helhet samt att köparen för Bokab har uppvisat bevilljat bygglov för permanent bostadshus på fastigheten. Tid för att söka och uppvisa bygglov är från och med kontraktsdagen till och med 8 månader från det att kommunen gett klartecken att påbörja byggnation. I annat fall så tillfaller handpenningen säljaren. När villkoren för tillträde är uppfyllda, utfärdar Bokab köpebrev. Om köpet blir ogiltigt på grund av anledning som ej till någon del beror på köparen ska köparen återfå erlagd handpenning. Lagfart kan sökas när tillträde skett och Bokab utfärdat köpebrev.

Överlåtelseförbud

Tomterna säljs med förbehåll om överlåtelseförbud under två år från tillträdesdagen. Vid extraordinära händelser kan förbudet frångås i samråd med Bokab. Överlåtelseförbudet är generellt och gäller även vid överlåtelse inom familjen.

Bildmontage Tega Västergård

Tega Västergård -bildmontage

 Tega Västergård -bildmontage

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: