Nordtag, Kastellgården 1:52 - Ytterby

På uppdrag av Kungälvs kommun har Bokab erbjudit 24 villatomter till försäljning i Ytterby, Nordtag. Tomterna förmedlades via kommunens villatomtkö.

Villatomter - Nordtag

En ny detaljplan har tagits fram för bostäder och förskolan i Nordtag. Det nya detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till Sparråsvägen, mellan Tega Ängar och Stället. Detaljplanen sträcker sig österut mot Ytterby Centrum och omfattar cirka 450 bostäder med blandad upplåtelseform.

Information till intressenter

Uppdaterad 2021-02-11

Samtliga 24 villatomterna är sålda.

Uppdaterad 2020-12-08

19 av de 24 villatomterna har sålts bland de 500 första i villatomtkön. De tomter som är kvar är tomt; 1, 19, 20, 22 och 23. Se även pdf längst ner på sidan. Dessa 5 tomter kommer nu erbjudas de med köplats 501 - 700 i villatomtkön, utskick till dessa sker under v.51. På intresseanmälan fyller man i, vilka tomter man är intresserad av i numrerad turordning på digital anmälningsblankett här på hemsidan. Intresseanmälan ska vara iinskickad senast 2021-01-10.

Övrig information läs nedan;

Bokab skickar ut intresseanmälan till de 500 första i villatomtkön i september månad 2020.

Tomtförsäljningen bedöms i nuläget kunna påbörjas oktober-november 2020 med en möjlig byggstart för tomt 1-14, augusti 2021 och för 15-24, augusti 2022.

I samband med intresseanmälan fyller man i vilka tomter man är intresserad av i numrerad turordning på digital anmälningsblankett på www.bokab.nu . Tomterna kommer vara utsatta och numrerade i början av september 2020. Det kommer finnas möjlighet att promenera in i området via gång och cykelbanan som kommer vara öppen för allmänheten efter sommaren. Då det pågår arbete i området är det mycket viktigt att avspärrningar och skyltar respekteras för allas säkerhet.

Då anmälningstiden gått ut kommer Bokab maila till de som skickat in intresseanmälan, vilken placering ni har i turordning och hur många som skickat in anmälan.

Tomternas storlek varierar mellan cirka 588 – 915 m².

Tomterna har ett pris enligt följande:

  • Tomt 15 - 24, 1 500 000 kronor
  • Tomt 1 - 8, 1 600 000 kronor
  • Tomt 9 - 14, 1 700 000 kronor

Priserna är exklusive anslutningsavgifter mm. Mer information om dessa kostnader se pdf "Information - Kontakt och priser NORDTAG BOKAB" som är länkad längre ner på denna sida.

Detaljplan, byggnader och gestaltning

Utbyggnaden av gator, vatten och avlopp är klart i området. Bokab skickar ut intresseanmälan till de 500 första i villatomtkön i september månad 2020. Tomtförsäljningen bedöms i nuläget kunna påbörjas oktober-november 2020 med en möjlig byggstart för tomt 1-14, augusti 2021 och för 15-24, augusti 2022.

På villatomterna får friliggande villor byggas med max byggnadsarea på 1/3 av fastighetens storlek, dock max 220 m². Den totala arean är för både bostadshus och komplementbyggnad. Detta innebär att om din tilldelade fastighet är 700 m² och man väljer att bygga en villa med byggyta på 180 m², har du möjlighet att bygga ett garage på 40 m². Högsta tillåtna byggnadshöjd 6,5 m, vilket innebär att man kan bygga 2-plans hus. Största taklutning för sadeltak är 38 grader och för motstående pulpettak 20 grader. För byggnad med max bredd 7 m får helt pulpettak göras. För komplementbyggnad är max byggnadshöjd 3 meter.

Det åligger Köpare av fastighet att ta del av detaljplanen med tillhörande handlingar. Exempel på planbestämmelse är att prickad mark i planen inte får bebyggas.

Detaljerad information om vilka bestämmelser som gäller för villatomterna och vad som är möjligt att bygga, finns att läsa i bestämmelserna för detaljplanen för Kastellegården 1:52 - Nordtag. Detaljplanen finns på Kungälvs kommuns hemsida under pågående planer, samt som pdf länk längre ner på denna sida. Bygglovenheten kan också svara på frågor om bestämmelserna i detaljplanen, 0303-23 80 00.

Mer information och planhandlingar berörande detaljplanen för Kastellegården 1:52 - Nordtag, finns på https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/nordtag/

Förutsättningar för fastighetsköp

När köpekontrakt är tecknat erlägger köparen handpenning om 10 % av köpeskillingen, handpenningen faktureras utav kommunen. Resterande köpeskilling erlägges senast på tillträdesdagen, kommunen skickar ut faktura efter det ni bokat tillträde med Bokab.

Tillträde

  • Tillträde till fastigheterna, tomt 1-14 kan tidigast ske i augusti 2021.
  • Tillträde till fastigheterna, tomt 15-24 kan tidigast ske i augusti 2022.

Tillträde förutsätter även att köpeskillingen har betalats i sin helhet samt att köparen har erhållit beviljat bygglov för permanent bostadshus på fastigheten. Bygglovet ska mailas in till Bokab i samband med att tillträdet bokas. Tid för att söka och uppvisa bygglov är från och med kontraktsdagen och 8 månader framåt. I annat fall blir kontraktet ogiltigt om inget annat överenskommes mellan köpare och säljare.

När villkoren för tillträde är uppfyllda, utfärdar Bokab köpebrev i samarbete med kommunen och lagfart kan sökas.

Överlåtelseförbud

Fastigheterna säljs med förbehåll om överlåtelseförbud under två år från tillträdesdagen. Vid extraordinära händelser kan förbudet frångås i samråd med kommunen. Överlåtelseförbudet är generellt och gäller även vid överlåtelse inom familjen.

Länkar med mer information

Illustrationskarta Nordtag.pdf

Läs mer om Nordtag på kommunens plansidor

Plankarta Nordtag.pdf

 

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: