Kärna verksamhetsområde

Bokab har under 2022 fått ett positivt planbesked för att göra nytt verksamhetsområde beläget vid Lyckevägen i Kärna. Planområdet kommer preciseras i detaljplaneläggning och vi har förhoppning om en färdig detaljplan under 2027.

En arkeologisk utredning och naturvärdesinventering har utförts under året.
Kärna är under stor utveckling gällande utbyggnad av bostäder. Flera bostadsområden är utbyggda och fler är på väg. Att kunna tillskapa nya arbetstillfällen i Kärna kan komma att innebära en stark hjälp i samhällets pågående utveckling.

Verksamhetsområdet kan innebära 42 000 kvm ny verksamhetsmark vilket i sin tur har potential att generera 50–100 nya arbetstillfällen.

  Sidan uppdaterades: