Åseberget - kan bli en ny stadsdel i Kungälv

Åseberget - ny stadsdel i Kungälv

Vårt största projekt är Åseberget, ca 300 000 kvm, som ligger direkt väster om E6:an vid Kungälvs-motet. En möjlighet för Kungälv att på ett modernt sätt exponera sig mot E6 men också sammanföra centrum närmare Ytterby. Ett samarbetsavtal har tecknats med sex bostadsutvecklingsbolag och kommunägda Bokab att projektera upp till 2000 nya bostäder i Kungälv.

Tanken är att uppföra mellan 1500 och 2000 bostäder. Bebyggelsen kommer att utgöra en ny stadsdel i Kungälv med varierande bebyggelsestruktur och upplåtelseform.

Stort intresse

– Intresset har från första stund varit mycket stort och mottagandet har varit fantastiskt, säger Lars Pettersson VD på Bokab, som är ett av Kungälvs kommun helägda bolag och som bland annat har till uppgift att skapa nya bostäder.

– Vi äger marken och står som initiativtagare till projektet, förklarar Lars.

En första trevare lades ut redan våren 2015 och gensvaret blev långt över förväntan.

– Ett 20-tal exploatörer hörde av sig och ville vara med i projektet. I takt med tiden gjordes sedan ett urval och slutligen återstod sex partner som alla var villiga att ingå ett samarbetsavtal med oss. Ett avtal som undertecknades i juli 2016.

Exploatörerna är Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB och Derome Hus AB samt med Bokab som huvudman.

Vad är det som gör projektet så unikt?

– Dels är platsen i sig fantastisk med sin natur och sitt läge med en vidunderlig utsikt över Komarken och älven, dels skiljer sig själva processen markant åt från ett traditionellt tillvägagångssätt.

– Normalt sett görs planarbetet innan eventuella exploatörer tillfrågas. Här har vi vänt på ordningen och istället bjudit in exploatörerna innan planarbetet påbörjas för att höra deras synpunkter, tankar och idéer. På så sätt säkerställer vi att man verkligen vill vara med och bygga när planarbetet är klart. En process och ett arbetssätt som verkligen berikar projektet genom att alla får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi har genomfört en workshop och intervjurunda för att få del av synpunkter om vad som ska finnas på berget. Vi har tillsammans med övriga bolag i konsortiet genomfört deltagande på Kungälvs-mässan där vår monter vann första pris, viket var fantastiskt roligt. Det är ett kvitto på att vi tänkt rätt i projektet så här långt. Nu skall vi kontakta kommunen och höra om de kan vara med i projektet och gemensamt driva planarbetet. Avslutningsvis tar processen för planarbetet vid med all dess formalia innan politikerna kan anta planen.

– Beräkningar visar att det behöver byggas 700 000 lägenheter i Sverige inom en tioårsperiod. Detta är vårt bidrag. Vi vet att Kungälv är en mycket attraktiv plats att bo och verka på, och närheten till Göteborg gör kommunen extra intressant. Den blandade byggnationen tror jag gör att vi kommer att få en bra mix av gamla och unga – och inte minst många barnfamiljer. Vårt nya köpcentrum i Kungälv behöver också mer underlag och om vi kan bidra med kanske 4000 fler människor skulle det innebära ytterligare en garanti för att affärsidkare och restauranger får tillräckligt kundunderlag.

Vad är det som lockar folk att bosätta sig på "berget"?

– Utöver de blandade boendeformerna så tror vi att naturen, utsikten och närheten till de centrala delarna av Kungälv är goda mervärden. Närheten till nya resecentrum och vårt fina köpcentrum är en stor bidragande faktor. Vi får inte heller glömma att man kanske kan ha två minuter till sin arbetsplats i Rollsbo, som området också gränsar till. I Rollsbo utökar vi också med mer företag i vår nya plan som blir klar i vår. Kungälv och Åseberget är och kommer att vara en fantastisk plats att kunna bo, leva och arbeta i.

Det har talats om en linbana till Åseberget?

– Skulle det fungera ekonomiskt så vore det en fantastisk upplevelse att kunna ta en linbana från Åseberget till nya resecentrum. Vi kommer definitivt att utreda om det är möjligt sedan får vi se om det går att genomföra.

Fakta Åsebergsprojektet:
• Ca 300 000 kvm, varav kommunägda Bokab äger ca 95 procent.
• En bergsplatå, vid infarten till Kungälvs centrum, som sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo industriområde i väster. Utsikt mot Komarken och älven.
• ca 1500 - 2000 bostäder.
• Blandad bebyggelse med friliggande villor, radhus, två- och trevånings flerbostadshus samt ett antal höga punkthus i såväl bostadsrätts- som hyresrättsform.
• Exploatörer: Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB och Derome Hus AB samt Bokab.

 

För mer information kontakta Lars Pettersson, VD Bokab

Telefon: 0303-23 90 90

E-mail: lars.pettersson@kungalv.se

Titta gärna på Åsebergets hemsida  

 

 

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: