Åseberget

Vårt största projekt är Åseberget, ca 300 000 kvm, som ligger direkt väster om E6:an vid Kungälvsmotet.

En möjlighet för Kungälv att på ett modernt sätt exponera sig mot E6 men också att bygga ihop Ytterby med Kungälvs centrum. Även Kommunens stora projekt med Arenastaden mellan Ytterby och Åseberget gynnas mycket av att Åseberget bebyggs.

Redan 2016 tecknades ett samarbetsavtal med sex bostadsutvecklingsbolag att ihop med Bokab projektera upp till 2000 nya bostäder i Kungälv. Efter utskick från Bokab hörde ett 20-tal exploatörer av sig och ville vara med i projektet. Efter en diger urvalsprocess återstod sex företag som alla var villiga att ingå ett samarbetsavtal med oss. Företagen är Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, AB Tornstaden, Wästbygg AB och Derome Hus AB samt med Bokab som huvudman.
Bebyggelsen på Åseberget kommer att utgöra en ny stadsdel i Kungälv med varierande bebyggelsestruktur och upplåtelseform.

Nytt tillvägagångssätt

Platsen i sig fantastisk med sin natur och sitt läge med en vidunderlig utsikt över Komarken och älven. Processen med att planera Åseberget skiljer sig markant från ett traditionellt tillvägagångssätt.
Normalt sett görs planarbetet innan eventuella exploatörer tillfrågas. Här har vi vänt på ordningen och i stället bjudit in exploatörerna innan planarbetet påbörjas för att höra deras synpunkter, tankar och idéer. På så sätt säkerställer vi att man verkligen vill vara med och bygga när planarbetet är klart. En process och ett arbetssätt som verkligen berikar projektet genom att alla får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter.

Vi har genomfört en workshop och intervjurunda för att få del av synpunkter om vad som ska finnas på berget. Vi har tillsammans med övriga bolag i konsortiet genomfört deltagande på Kungälvsmässan där vår monter vann första pris, viket var fantastiskt roligt. Det var ett kvitto på att vi tänkt rätt i projektet så långt.

Nu driver vi gemensamt med kommunen ett planprogram efter att ha gjort klart en förstudie om Åseberget. Efter planprogrammet skall vi fortsätta planera med detaljplanering några år för att sedan börja bygga alla vägar och annat som behövs för att kunna bygga husen och allt övrigt som behövs i en stadsdel.

Samarbete med blivande arkitekter

Vi har även ett stort samarbete med både Chalmers och Göteborgs Universitet om att studera hur Åseberget skulle kunna utvecklas. Chalmers har under 2022 sedan början av februari nu skissat på olika förslag för utformning både av stadsdelen men även att se hur man i detaljskulle kunna uppföra visa byggnationer på olika platser på berget. Den 7 juni 2022 skall man presentera vad man kommit fram till och det görs på Mimers Hus på Teatern. Sedan hoppas vi att förslagen och idéerna kommer att förevisas på Stadshuset. Det blir spännande att se vad Sveriges blivande arkitekter tycker man borde göra med Åseberget. Göteborgs Universitet har gjort utredningar om geoteknik och geologi ihop med Norconsult och WSP. Ett samarbete som vi i konsortiet och kommunen får stor nytta av samtidigt som våra studenter får riktiga och bra projekt att utvecklas i. Win-Win.

Vi vet att Kungälv är en mycket attraktiv plats att bo och verka på. Närheten till Göteborg gör kommunen extra intressant. Den blandade byggnationen vi förhoppningsvis får på Åseberget tror jag gör att vi kommer att få en bra mix av gamla och unga – och inte minst många barnfamiljer. Vårt nya köpcentrum i Kungälv behöver också mer underlag och om vi kan bidra med kanske 5000 fler människor skulle det innebära ytterligare en garanti för att affärsidkare och restauranger får tillräckligt kundunderlag.

Vad kan locka folk att bosätta sig på "berget"?

Utöver de blandade boendeformerna så tror vi att naturen, utsikten och närheten till de centrala delarna av Kungälv är goda mervärden. Närheten till nya resecentrum och vårt fina köpcentrum är en stor bidragande faktor. Vi får inte heller glömma att man kanske kan ha två minuter till sin arbetsplats i Rollsbo, som området också gränsar till. I Rollsbo utökar vi också med mer företag i vår nya plan som blir klar i vår. Kungälv och Åseberget är och kommer att vara en fantastisk plats att kunna bo, leva och arbeta i.

Det har tidigare talats om en linbana till Åseberget. Vi har översiktligt gjort en kostnadsbedömning och vi ser viss möjlighet att i projektet finansiera en linbana. Självklart vore det en fantastisk upplevelse att kunna ta en linbana till och från Åseberget till nya resecentrum. Problemet vi står inför är att vi inte tror att det är tillräckligt stort befolkningsunderlag för att kontinuerligt kunna driva en linbana. Vi får ej riskera att en så stor investering står oanvänd. Vi tror därför tyvärr inte att vi kommer att kunna utföra detta.

Fakta Åsebergsprojektet

  • Ca 300 000 kvm, varav Bokab äger ca 99 procent.
  • En bergsplatå, vid infarten till Kungälvs centrum, som sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo industriområde i väster. Utsikt mot Komarken och älven.
  • ca 2000 bostäder.
  • Blandad bebyggelse i såväl bostadsrätts- som hyresrättsform och även eget ägande. Det är för tidigt att sia om hur vi kommer att bebygga. Vi kan troligen först under 2024 mer precisera hur berget kommer att exploateras.
  • Exploatörer: Bokab, Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, AB Tornstaden, Wästbygg AB och Derome Hus AB.

För mer information kontakta Lars Pettersson, VD Bokab
Telefon: 0706-329089
E-post: lars.pettersson@kungalv.se

Läs mer om Åseberget på kommunens plansidor
Titta gärna på Åsebergets hemsida

  Sidan uppdaterades: