Rollsbo Västerhöjd

Rollsbo Västerhöjd består av 350 000 kvm mark. Detaljplanen för området vann laga kraft i maj 2020. Försäljning påbörjades i mitten av 2020 och allt är sålt. Byggnation har påbörjats på flera fastigheter. Tillträden pågår under 2023.

Mark för företagare

Byggstart av området var under 2020. Köparna får tillgång till sina tomter i december 2022.
Bokab har sålt ca 120 000 kvm, Ytterbygg har ca 200 000 kvm som de färdigställer, bygger och hyr ut efterhand. Kontakta Mats Berntsson på Ytterbygg för mer information.

Fakta om Rollsbo västerhöjd

Bokab har ca 121.000 m² verksamhetsmark som kommer att säljas. Tomternas storlek kommer anpassas efter behov, minsta tomtstorlek 2.000 m² och maxstorlek är ca 30.000 m².

Detaljplanen medger:

För fastighet upp till 6 000 m² är högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 40 % av fastighetsarean.
För fastighet 6 000 m² - 10 000 m², byggnadsarea 45 % av fastighetsarean.
För fastighet större än 10 000 m², byggnadsarea 50 % av fastighetsarean.
Byggnadshöjden är övervägande 12 m och 14 m i nockhöjd, några tomter kommer att ha 15/17 m. Marken kommer sprängas, terrasseras, hård göras och grovplaneras. Avlopp, dagvatten, el och fjärrvärme kommer att finnas vid tomtgräns.

Eftersom området är kuperat så kommer tomterna terrasseras, vilket innebär att slänter eventuellt kommer att förekomma på fastigheten, både mot vägar och mot intilliggande tomter.

  Sidan uppdaterades: