Rollsbo Västerhöjd

Mark för företagare

Rollsbo Västerhöjd består av 350 000 kvm mark. Detaljplanen för området vann i maj 2020. Försäljning beräknas påbörjas i mitten av 2020.

Vår ambition är att tomtmark skall finnas tillgänglig för byggnation under 2020. Området ligger alldeles norr om Rollsbo. Bokab kommer att ha ca  120 000 kvm till försäljning, Ytterbygg ca  200 000 kvm. Tomtstorlekar kan anpassas efter behov men ligger mellan  2 000 och 30 000 kvm.

Är du intresserad av att etablera dig i området kontakta Claes Hellström på Bokab.

 

2020-06-23

Fakta om Rollsbo västerhöjd

Bokab har ca 121.000 m² verksamhetsmark som kommer att säljas. Tomternas storlek kommer anpassas efter behov, minsta tomtstorlek 2.000 m² och maxstorlek är ca 30.000 m².

Detaljplanen medger:

  • För fastighet upp till 6 000 m² är högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea 40 % av fastighetsarean.
  • För fastighet 6 000 m² - 10 000 m², byggnadsarea 45 % av fastighetsarean.
  • För fastighet större än 10 000 m², byggnadsarea 50 % av fastighetsarean.

Byggnadshöjden är övervägande 12 m och 14 m i nockhöjd, några tomter kommer att ha 15/17 m. Marken kommer sprängas, terrasseras, hård göras och grovplaneras. Avlopp, dagvatten, el och fjärrvärme kommer att finnas vid tomtgräns.

Eftersom området är kuperat så kommer tomterna terrasseras, vilket innebär att slänter eventuellt kommer att förekomma på fastigheten, både mot vägar och mot intilliggande tomter.

Kostnader:

Markpriset ligger på 1.200 kr/m² varav ca 80-100 kr/m² är moms för utgifter som är utlagda för arbete på marken. Separat momshandling erhålles så ni kan dra momsen i ert bolag. VA kostnad enligt kommunens gällande taxa vid tillträdet tillkommer. Det finns viss möjlighet för större tomter att köpa dem förpackade i bolag.

Marken som är Bokabs är inringad med rött nedan.

För mer information om gällande detaljplan

 

För intresseanmälan:

Skicka ett mail till oss med följande uppgifter:

  • Hur mycket mark ni önskar?
  • Vilken verksamhet ni kommer att bedriva?
  • Hur många anställda räknar ni med ska arbeta där?
  • Önskar ni köpa fastigheten i bolagsform?

Mejla till Claes Hellström claes.hellstrom@kungalv.se senast 2020-08-30.

Frågor? Maila eller ring på 0705-736825.

  Sidan uppdaterades: