VD har ordet

Bokabs historia sträcker sig så långt tillbaka som 1959. Vi har ett långsiktigt åtagande gentemot Kungälvs Kommun och dess invånare att skapa industrimark för företag samt för privatpersoner att kunna bygga sitt eget boende på en egen tomt.

Bokab har tills nu kunnat erbjuda Kungälvs företagare inte mindre än 1,8 miljoner kvadratmeter verksamhetsmark (ca 275 fotbollsplaner) vilket ger enormt mycket arbetstillfällen till Kungälvs invånare. Vi har faktiskt Sveriges 3:e eller 4:e största centrumnära arbetsplats i Rollsbo, Solbräcke och Arntorp! Man har även lyckats ta fram mark för boende (villatomter och mark för bostäder) i många olika kommundelar genom åren. Klockarebolet, Tega, Gamla och nya "Grinden", Diseröd, Myren i Marstrand för att nämna några platser. Vårt senaste projekt var 36 villatomter i Tega vilka nu är bebyggda.

Bokab har snart klart med ytterligare ca 120 000 kvm verksamhetsmark till företag i Rollsbo vilket är stor efterfrågan på. Mer arbetstillfällen i Kungälv vilket i sin tur betyder mer underlag till bostäder. Vi har ytterligare några områden på gång avseende verksamheter men det dröjer några år.

Det känns mycket stimulerande att få vara med och utveckla de behov och önskemål som Kungälv har. Bokab innehar ett stort eget markbestånd där vi är mycket aktiva med att både köpa in mark samt att förädla den för näringsliv och bostäder. Vi har genomfört ett stort markbyte med kommunen där vi nu skall ta fram både verksamheter och villatomter och kommunen tar fram ett nytt Arenacenter vid vår mark på Yttern IP.

Vi har fått lämna två områden där vi hade tänkt nya verksamhetslokaler och med det nya arbetstillfällen men skall arbeta hårt för att komma fram på andra ställen. I nuläget har vi 8 möjliga utbyggnadsområden fördelade på verksamhetsmark och mark för bostadsändamål. Egna såväl som i samarbete med privata aktörer.

Våra ägardirektiv är mycket väl skrivna och ger bolaget möjlighet att utvecklas. Bokab skall vara en part som driver Kungälvs kommuns utveckling framåt på ett hållbart sätt.

Genom åren har Bokab sålt mycket mark till näringsliv och privata villatomtköpare så att vi numera har ett läge där vi inte kan erbjuda mark i den omfattning som skulle önskas. Vi arbetar stenhårt med att få fram ny detaljplanelagd mark för att möta marknaden. Vi hoppas och tror att vi skall kunna öka antalet tomterbjudanden i framtiden.

Vi hoppas mycket på den utredning som Trafikverket nu äntligen skall vara klar med för ett nytt mot på E6 uppe vid Kareby. Det nya motet skulle ge en enorm vinst för Kungälvs företagare, boende och alla som pendlar till och från Kungälv. Vi hoppas göra mer verksamhetsmark i området som skulle innebära stora miljövinster då tung trafik inte behöver köra långa vägar in och ut till E6. Projektet kommer att heta "Kareby Nya Verksamhetsområde".

Åse:Berget är ett fantastiskt projekt som Bokab tagit fram ihop med sex andra företag för att skapa en helt ny stadsdel i Kungälv. Vi har med kommunen gjort ytterligare en förstudie för området och har nu påbörjat ett planprogram för området. Vi hoppas planprogrammet skall gå fort med tanke på den digra förstudie som gjordes. Sedan påbörjar vi detaljplan och kanske får vi se de första husen sticka upp över grantopparna 2025 - 2026?

Vårt nya spännande område för villatomter mellan Olseröd och Ullstorp har nu pågått som planprogram i ca ett år. Vi tror detta snart skall vara klart och att vi kan påbörja en detaljplan för området. Mellan 150 – 200 tomter i en fantastisk terräng kan bli verklighet inom inte allt för lång framtid. Vår tomtkö ökar hela tiden. Nu är det över 1100 familjer som står i kön och det är ett stort tryck på att vi skall ta fram mer mark för eget byggande. Vi kämpar på allt vad vi kan. Ni kan läsa mer om det under "Villatomter -Kommande". Projektet heter Dammbergen.

Vi har ett stort miljötänk i vårt bolag. Vi arbetar numera med Agenda 21/2030 i alla våra kommande projekt. Vi väger alltid för och emot när vi är tvungna att göra mer arbetsplatser eller villatomter där det är jordbruksmark eller skogsmark. Vi utför också kompensationsåtgärder där vi är tvungna att ta mark i anspråk.

Bokab och Kungälv för en ljus framtid!
 

Lars Pettersson

VD,  Bokab

 

 

  Sidan uppdaterades: