VD har ordet

Kungälv är robust – ett populärt ord som mycket väl stämmer in på Kungälv och även på Bokab. Vi har i Kungälv kanske ett av Sveriges bästa lägen för företagsetablering och arbetsplatser i Rollsbo, Solbräcke och Arntorp.

Kungälv är robust – ett populärt ord som mycket väl stämmer in på Kungälv och även på Bokab. Vi har i Kungälv kanske ett av Sveriges bästa lägen för företagsetablering och arbetsplatser i Rollsbo, Solbräcke och Arntorp. Detta breda kluster av differentierade verksamheter på närliggande områden som Bokab tagit fram genom åren och fortsätter att utveckla.

Bo, arbeta eller bedriva företag i Kungälv innebär utan inbördes rangordning: Bra infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, naturen med skog och hav, närheten till Göteborg och snart ett stort arenacenter med allehanda sportaktiviteter samlade inom några km från centrum. Tillsammans med god miljö och ett hållbarhetstänk ser vi positivt på framtiden.

Staden byggs ihop med planerade Åseberget och arenacentret och utvecklas och genomsyras av en mycket stark framtidstro. Detta gör att vi i Bokab fortsätter att aktivt arbeta med ny verksamhetsmark och mark för villatomter till kommunens villatomtkö.

Flera projekt igång

Bokab har idag 7 projekt i gång innefattande verksamhetsmark, villatomter och bostäder. Dessa är Rollsbo Västerhöjd, Solbräcke "Kullen", Ytterby Norra Kyrkbäcken, Dammbergen villatomter, Åseberget, Kärna verksamhetsmark samt Kärna villatomter. Vi avvaktar att kommunen kan få mer resurser till sin planavdelning så vi kan starta upp fler projekt för att erbjuda fler villatomter till tomtkön och mer mark till intresserade företagare.

Vi utvecklar också mark inom befintliga detaljplaner som oftast blir till mindre projekt. Solbräcke "Kullen" är just ett sådant område där vi själva gjorde planen. Ett annat projekt är i Rollsbo där vi ser på ett område som skulle kunna ge ca 25 000 kvm mer mark till verksamheter. Även platsen där Jysk nu etablerar är ett sådant område.

Vi har fortfarande många företag som anmält intresse att nyetablera eller utöka befintlig verksamhet. Samtidigt följer vi noga konjunkturutvecklingen och företagens fortsatta möjligheter att etablera/expandera. Vi har kontrakterat samtliga tomter i vårt nyss färdigställda Rollsbo Västerhöjd som vi önskat sälja och har fortfarande företagare som vill etablera sig. Även i Solbräcke har vi sålt all mark som vi tog fram för de företagare som tidigare önskat expandera och etablera där.

Vi ser en viss utträngning från Göteborg avseende företag där man idag behöver ta verksamhetsmark till bostäder. Vi får allt oftare, som kranskommun, förfrågningar om att etablera de som blir undanträngda. Detta sammantaget med att företag i större utsträckning väljer att plocka hem tillverkning på grund av pandemi, krig och logistikproblem samt inledningsvis nämnda kvalitéer för boende, kommunikationer och friluftsliv ger en stor efterfrågan på mark i Kungälv.

Önskemål om fler villatomter

I vår senaste bolagsdialog med kommunen uttryckte kommunfullmäktiges ägarrepresentant önskemål att om möjligt öka takten för att få fram villatomter under nuvarande konjunkturnedgång då det större bostadsbyggandet går på sparlåga. Villatomter ger möjlighet för både stora som små entreprenörer och bygghandel i Kungälv att få jobb. Byggsektorn gynnas som helhet. Vi ser positivt på detta och försöker bland annat få fram ca 125 villatomter i Dammbergen, vilket vi tror kommer att bli ett av Kungälvs mest attraktiva områden. Även i Kärna och i Diseröd ser vi möjligheter att få fram fler villatomter.
Trots rådande konjunktursvacka ser vi mycket ljust på framtiden för Kungälv.

Lars Pettersson, VD

 

Lars Pettersson, VD

  Sidan uppdaterades: