Åseberget

Bostadsprojekt
Vårt största projekt är Åseberget, ca  300 000 kvm, som ligger direkt väster om E6:an vid Kungälvs-motet. En möjlighet för Kungälv att på ett modernt sätt exponera sig mot E6 men också knyta centrum närmare Ytterby. 

Samverkan för 1 000-1 500 nya bostäder i Kungälv

Ett samarbetsavtal har tecknats med sex bostadsutvecklingsbolag och kommunägda Bokab för att exploatera Åseberget som är en bergsplatå alldeles i utkanten av centrala Kungälv.

Tanken är att uppföra mellan 1 000 och 1 500 bostäder. Bebyggelsen kommer att utgöra en ny stadsdel i Kungälv med varierande bebyggelsestruktur och upplåtelseform.

– Intresset för projektet är mycket stort och mottagandet har varit fantastiskt, säger Peter Jakobson, VD på Bokab, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och som bland annat har till uppgift att skapa nya bostäder.

– Vi äger marken och står som initiativtagare till projektet, förklarar Peter.

En första trevare lades ut redan våren 2015 och gensvaret blev långt över förväntan.

– Ett 20-tal exploatörer hörde av sig och ville vara med i projektet. I takt med tiden gjordes ett urval och slutligen återstod sex utvalda partner som alla var villiga att ingå ett samarbetsavtal med oss. Ett avtal som undertecknades i juli 2016.

Exploatörerna i fråga är Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB och Ytterbygg AB samt Bokab som huvudman.

 Vad är det då som gör projektet så unikt?

– Dels är platsen i sig fantastisk med sin natur och sitt läge med en vidunderlig utsikt över Komarken och älven, dels skiljer sig själva processen markant åt från ett traditionellt tillvägagångssätt.

 Kan du utveckla det?

– Normalt sett görs detaljplanearbetet innan eventuella exploatörer tillfrågas. Här har vi vänt på ordningen och istället bjudit in exploatörerna innan detaljplanearbetet påbörjas för att höra deras synpunkter, tankar och idéer. På så sätt säkerställer vi att man verkligen vill vara med och bygga när planarbetet är klart, förklarar Peter.

En process och ett arbetssätt som verkligen berikar projektet genom att alla får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter, enligt Peter Jakobson.

 Vad händer nu i processen?

– Nu ska vi genomföra en intervjurunda för att få del av synpunkter om vad som ska finnas på berget. Därefter planerar vi för en workshop för att processa allting och skapa ramar och förutsättningar för ett planprogram. I nästa steg väljer vi arkitekter för parallella uppdrag för att i grova drag skissa på området för att ta fram ett planförslag. Avslutningsvis tar processen för detaljplanearbetet vid med all dess formalia innan politikerna kan anta planen.

 Vem ska bo på Åseberget och finns det verkligen behov av så många bostäder i Kungälv?

– Man beräknar att det behöver byggas 700 000 lägenheter i Sverige inom en tioårsperiod. Detta är vårt bidrag. Vi vet att Kungälv är en mycket attraktiv plats att bo och verka på och närheten till Göteborg gör kommunen extra intressant. Den blandade byggnationen tror jag gör att vi kommer att få en bra mix av gamla och unga och inte minst många barnfamiljer.

 Vilka mervärden finns för att lockas bosätta sig på ”berget”?

– Utöver de blandade boendeformerna så tror jag naturen, utsikten och närheten till de centrala delarna av Kungälv är goda mervärden.

 Fakta Åsebergsprojektet:

• Ca 300 000 kvm, varav kommunägda Bokab äger 90-95 procent.

• En bergsplatå, vid infarten till Kungälvs centrum, som sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo industriområde i väster. Utsikt mot Komarken och älven.

• 1 000-1 500 bostäder.

• Blandad bebyggelse med friliggande villor, radhus, två- och trevånings flerbostadshus och ett antal punkthus med upp till åtta våningar i såväl bostadsrätts- som hyresrättsform.

• Exploatörer: Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB och Ytterbygg AB samt Bokab.

 För mer information kontakta Peter Jakobson, VD Bokab

Telefon: 0303-23 90 90

E-mail: peter.jakobson@kungalv.se

www.bokab.nu

 

 

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: