Bokab och Kungälvs kommun eniga om ”vägreservatet” Östra Tunge i Ytterby

Bokab och Kungälvs kommun har enats om att helt avbryta fortsatt arbete i det så kallade "vägreservatet" som ligger i Östra Tunge i Ytterby.
– Vi stoppade arbetet, lyssnade och överlade med kommunen. Vi har därför i bolaget beslutat att byta färdriktning för detta område, säger Lennart Kristiansson (c) ordförande i Bokab.
– Det måste alltid finnas gröna lungor för lugn och återhämtning i naturen när en kommun växer och Östra Tunge är viktigt att behålla och utveckla för både barn och vuxna, inte minst när Kungälv och Ytterby sakta växer ihop med ett arenaområde i framtiden. Vi får hitta annan mark till våra Kungälvsföretag som växer och ger folk jobb, det kommer vi att lösa, säger Miguel Odhner (s), kommunstyrelsens ordförande.

BAKGRUND

Området, ca 3 ha, som ägts av Bokab sedan 1960-talet och som finns i detaljplan sedan 1974 är reserverat för väg mellan Rollsbo och Marstrandsvägen. Då planer på denna väg sedan länge är avvecklade har Bokab sedan år 2018 arbetat med möjligheter att utveckla området, vilket över tid kommit att allt mer beväxas med träd och buskar, till att bebyggas med 5-6 verksamheter av lättare karaktär. Planerna har visats på så kallade bolagsträffar, i kommunstyrelsen och på ett webbsänt kommunfullmäktigemöte. I planeringen som också kommunicerats med idrottsförening, kultur och fritid och Skogsstyrelsen, låg också en utveckling av löpslingor, elljusspår och en bro över järnvägen till ett närliggande stort skogsområde (ca 80 hektar).

UPPDRAGET

Bokabs uppdrag, som är väl reglerat och styrs genom ägardirektiv antagna år 2020 med tillsyn av kommunstyrelsen, är att i huvudsak ta fram mark för industri och verksamheter samt kommunala tomter. Över 1100 familjer och 100 företagare köar för att få köpa tomter i kommunen.

– Närmare 4000 personer jobbar i dag i områdena Rollsbo, Solbräcke och Arntorp och vi arbetar oförtrutet vidare med att skapa fler arbetstillfällen. Allt det vi gör hoppas vi skall komma till kommun-invånarnas bästa. Och en viktig miljöfaktor är att skapa arbetstillfällen i närområdet, så att transporter och vägnät belastas så lite som möjligt, säger Lars Pettersson, vd för Bokab.

MILJÖ

Bokab arbetar med FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling enligt Agenda 21/2030 och om vår anslutning till kommunens hållbarhetsmål kan läsas om i vår affärsplan på vår hemsida www.bokab.nu. Fördröjningsmagasin för vatten, gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik till våra områden är ytterligare faktorer för miljöns bästa som Bokab arbetar med.

SAMMANFATTNING

Ett flertal faktorer har bidragit till att Bokab och Kungälvs kommun nu kommit överens om att området överförs till kommunen.
Bland annat områdets inklämda läge och begränsade storlek gör att Bokab ej får så stor utväxling av verksamheter och nya arbetstillfällen som man önskat.
– Ett lågt utfall av lokaler och arbetstillfällen har vi vägt emot områdets fina karaktär med motionsslingor som ger alla motionärer, barn och gamla en utmärkt möjlighet till lek och rekreation. Även det kommande arenaområdet med alla nya idrottare har vi tagit hänsyn till, säger Lars Pettersson.
– Som i alla processer väger vi för och emot och i detta specifika fall slog pendeln över till förmån för alla barn, vuxna och inte minst äldre som använder områdets promenad-slingor. Nu skall kommunen och Bokab gemensamt försöka få till bättre lämpade områden för verksamheter där vi skall skapa de efterlängtade arbetstillfällena Kungälv så väl behöver. Vi kommer snarast möjligt att beställa ut en grävmaskin som iordningställer marken som vi började anlägga för virkesupplag och hoppas nu att området kommer till glädje och användning för såväl barn som vuxna och inte minst äldre som, vad vi förstår, haft områdets promenadslinga som värdefull miljö för sitt dagliga behov av att vistas utomhus, avslutar Lars Pettersson.

KUNGÄLV DAG SOM OVAN

Lennart Kristiansson, ordförande Bokab
Lars Pettersson, VD Bokab
Miguel Odhner, ordförande kommunstyrelsen Kungälvs kommun

För mer information:
Lars Pettersson, VD Bokab
Tel: 0706-329089
lars.pettersson@kungalv.se

  

  Sidan skapades: