Nordtag, Kastellgården 1:52 - Ytterby

Villatomter - Nordtag

 
På uppdrag av Kungälvs kommun erbjuder Bokab 24 villatomter till försäljning i Ytterby, Nordtag. Tomterna förmedlas via Kommunens villatomtkö.

En ny detaljplan har tagits fram för bostäder och förskolan i Nordtag. Det nya detaljplaneområdet ligger i nära anslutning till Sparråsvägen, mellan Tega Ängar och Stället. Detaljplanen sträcker sig österut mot Ytterby Centrum och omfattar cirka 450 bostäder med blandad upplåtelseform.

Information till intressenter

Bokab skickar ut intresseanmälan till de 500 första i villatomtkön i september månad 2020.

Tomtförsäljningen bedöms i nuläget kunna påbörjas oktober-november 2020 med en möjlig byggstart för tomt 1-14, augusti 2021 och för 15-24, augusti 2022.

I samband med intresseanmälan fyller man i vilka tomter man är intresserad av i numrerad turordning på digital anmälningsblankett på www.bokab.nu . Tomterna kommer vara utsatta och numrerade i början av september 2020. Det kommer finnas möjlighet att promenera in i området via gång och cykelbanan som kommer vara öppen för allmänheten efter sommaren. Då det pågår arbete i området är det mycket viktigt att avspärrningar och skyltar respekteras för allas säkerhet.

Då anmälningstiden gått ut kommer Bokab maila till de som skickat in intresseanmälan, vilken placering ni har i turordning och hur många som skickat in anmälan.

Tomternas storlek varierar mellan cirka 588 – 915 m².

Tomterna har ett pris enligt följande:

  • Tomt 15 - 24, 1 500 000 kronor
  • Tomt 1 - 8, 1 600 000 kronor
  • Tomt 9 - 14, 1 700 000 kronor

Priserna är exklusive anslutningsavgifter mm. Mer information om dessa kostnader se pdf "Information - Kontakt och priser NORDTAG BOKAB" som är länkad längre ner på denna sida.

Detaljplan, byggnader och gestaltning

Utbyggnaden av gator, vatten och avlopp är klart i området. Bokab skickar ut intresseanmälan till de 500 första i villatomtkön i september månad 2020. Tomtförsäljningen bedöms i nuläget kunna påbörjas oktober-november 2020 med en möjlig byggstart för tomt 1-14, augusti 2021 och för 15-24, augusti 2022.

På villatomterna får friliggande villor byggas med max byggnadsarea på 1/3 av fastighetens storlek, dock max 220 m². Den totala arean är för både bostadshus och komplementbyggnad. Detta innebär att om din tilldelade fastighet är 700 m² och man väljer att bygga en villa med byggyta på 180 m², har du möjlighet att bygga ett garage på 40 m². Högsta tillåtna byggnadshöjd 6,5 m, vilket innebär att man kan bygga 2-plans hus. Största taklutning för sadeltak är 38 grader och för motstående pulpettak 20 grader. För byggnad med max bredd 7 m får helt pulpettak göras. För komplementbyggnad är max byggnadshöjd 3 meter.

Det åligger Köpare av fastighet att ta del av detaljplanen med tillhörande handlingar. Exempel på planbestämmelse är att prickad mark i planen inte får bebyggas.

Detaljerad information om vilka bestämmelser som gäller för villatomterna och vad som är möjligt att bygga, finns att läsa i bestämmelserna för detaljplanen för Kastellegården 1:52 - Nordtag. Detaljplanen finns på Kungälvs kommuns hemsida under pågående planer, samt som pdf länk längre ner på denna sida. Bygglovenheten kan också svara på frågor om bestämmelserna i detaljplanen, 0303-23 80 00.

Mer information och planhandlingar berörande detaljplanen för Kastellegården 1:52 - Nordtag, finns på https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/nordtag/

Förutsättningar för fastighetsköp

När köpekontrakt är tecknat erlägger köparen handpenning om 10 % av köpeskillingen, handpenningen faktureras utav kommunen. Resterande köpeskilling erlägges senast på tillträdesdagen, kommunen skickar ut faktura efter det ni bokat tillträde med Bokab.

Tillträde

  • Tillträde till fastigheterna, tomt 1-14 kan tidigast ske i augusti 2021.
  • Tillträde till fastigheterna, tomt 15-24 kan tidigast ske i augusti 2022.

Tillträde förutsätter även att köpeskillingen har betalats i sin helhet samt att köparen har erhållit beviljat bygglov för permanent bostadshus på fastigheten. Bygglovet ska mailas in till Bokab i samband med att tillträdet bokas. Tid för att söka och uppvisa bygglov är från och med kontraktsdagen och 8 månader framåt. I annat fall blir kontraktet ogiltigt om inget annat överenskommes mellan köpare och säljare.

När villkoren för tillträde är uppfyllda, utfärdar Bokab köpebrev i samarbete med kommunen och lagfart kan sökas.

Överlåtelseförbud

Fastigheterna säljs med förbehåll om överlåtelseförbud under två år från tillträdesdagen. Vid extraordinära händelser kan förbudet frångås i samråd med kommunen. Överlåtelseförbudet är generellt och gäller även vid överlåtelse inom familjen.

Länkar med mer information

Plankarta Nordtag.pdf

Illustrationskarta Nordtag.pdf

Villatomter storlek, nummer o priser. uppdaterade arealer.pdf

Information - Kontakt och priser NORDTAG BOKAB - kopia.pdf

Information om Nordtag på Kungälvs kommuns hemsida finner ni här.

 

 

 

 

 

  Sidan uppdaterades: